Organisaties

Uw Project

Als deelnemende organisatie krijgt u de unieke mogelijkheid om een groep van 4 tot 5 talentvolle trainees in te zetten op uw eigen project. Gedurende 13 weken werkt deze groep trainees, met een verscheidenheid aan studies als achtergrond, één dag per week aan uw project.
Uw organisatie is de opdrachtgever en wij denken graag met u mee, bijvoorbeeld over de scope van het project, de haalbaarheid en de impact op de energietransitie. Daarnaast begeleiden en coachen wij de groep trainees gedurende de projectperiode, waarbij het accent ligt op projectmanagement, samenwerking en natuurlijk het behalen van het beoogde projectresultaat.
Gedurende het tweejarige traineeship werkt een trainee in wisselende groepssamenstelling naast uw opdracht, aan nog drie projecten bij andere organisaties. De trainees leren op deze manier over grenzen kijken, grenzen van organisaties, grenzen van rollen en functies, hun eigen grenzen. Tegelijkertijd bouwen ze, door deze integrale aanpak, samen met u aan een netwerk over de gehele keten van de energietransitie.
Aan het einde van een projectperiode presenteren alle projectteams de resultaten aan elkaar, aan u, uw organisatie en de overige deelnemende organisaties.

uw Projecten 2024
Deep Dive in Biogene CO2 uit Groengasinstallaties – Nature Energy Nature Energy Verkenning mogelijkheden biogene CO2
In opdracht van Nature Energy (onderdeel van Shell) werken 4 gedreven jonge talenten die werkzaam zijn bij Shell, DNV, Provincie Drenthe en Dunea aan een uitdagend project. Ze gaan zich de komende maanden verdiepen in… lees meer
De route naar een groene vloot – Shell Shell Fleet Solutions De overstap naar elektrisch rijden
De verduurzaming van mobiliteit in Nederland gaat een grote impact hebben. Het is voor een fuel supplier erg belangrijk om goed te begrijpen wanneer en waarom wagenparkbeheerders de overstap gaat maken. Per sector kan dit… lees meer
Zoeken naar mogelijkheden voor CCS – Shell Shell Strategisch verkenning CCS in Europa
Carbon Capture and Storage (CCS) is aangemerkt als een cruciale technologie om in 2050 Net Zero te kunnen bereiken. Mede daarom is door het Europees Parlement een target gesteld voor het jaar 2030 van 50… lees meer
Circulair afval in de Bak – Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Dienst Justitiële Inrichtingen Afval in de Bak!
In de duurzaamheidsagenda van de Rijksoverheid is een doelstelling opgenomen om maximaal 35 procent van het totale afval over te houden als restafval. Het percentage restafval van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in 2023 was met… lees meer
Opschaling snelladers voor groot materieel – Dura Vermeer Dura Vermeer WattHub!
WattHub realiseert snellaadpleinen voor vrachtwagens en bouwmaterieel, voorzien van lokaal opgewekte wind- en zonne-energie. De missie van WattHub: toegankelijke duurzame mobiliteit voor iedereen door laadpleinen te bouwen en in te richten zodat je er met… lees meer
Verduurzaming Cluster Rotterdam Moerdijk- DNV DNV Mogelijkheden en uitdagingen Cluster Rotterdam - Moerdijk
Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk is van grote waarde voor Nederland. Het biedt direct en indirect werkgelegenheid voor bijna 400.000 mensen en creëert bijna €13 miljard toegevoegde waarde in Nederland. De havens vestigen een groot aantal internationale… lees meer
De toekomstige energierekening – DNV DNV Samenstelling en hoogte toekomstige energierekening
We zitten in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Er wordt de komende jaren voor miljarden geïnvesteerd in o.a. infrastructuur, duurzame opwek (vooral op zee) en opslagsystemen. Deze investeringen zullen uiteindelijk via de energierekening terugbetaald… lees meer
Haalbaarheidstudie Blue Energy – RES West-Brabant RES West-Brabant Inzicht in haalbaarheid Blue Energy
De Regionale Energiestrategie in West Brabant wordt vastgesteld door gemeenteraden, het bestuur van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie. Met elkaar worden de keuzes en  de kaders voor de uitvoering van de energiestrategie… lees meer
Marktonderzoek kennisbehoefte – Energy Storage NL Energy Storage NL Onderzoek kennisbehoefte leden
De behoefte aan oplossingen waardoor energie in welke vorm dan ook kan worden opgeslagen wordt steeds groter. De ontwikkelingen gaan razend snel. Energy Storage NL (ESNL) is dé branche organisatie en vervult een rol als… lees meer
IMVO in energie innovatie – RVO RVO MVO richtlijnen integreren in subsidieregelingen
Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) staat voor bedrijfsmatig handelen met respect voor mens en milieu. IMVO raakt aan de ‘license to operate’ van bedrijven. De overheid bevordert IMVO op verschillende manieren. Als een bedrijf bijvoorbeeld… lees meer
Prijsvergelijk groene waterstof – ISPT ISPT Prijsvergelijk Groene Waterstof
De industrie is erg belangrijk voor Nederland. Zij zorgt voor zo’n 1 miljoen banen en de producten die wij allemaal nodig hebben voor ons dagelijks leven. De verduurzaming van de industrie hangt samen met een… lees meer
Inzicht in duurzame koolstofketen – ISPT ISPT Inzicht in duurzame koolstofketen
In het huidige energiesysteem spelen zogenaamde koolstofdragers (zoals aardgas, olie en kolen) een belangrijke rol. We stappen in kort tijd over naar koolstofvrije energiedragers, met name groene elektriciteit en groene waterstof. Koolstofdragers vormen de grondstof… lees meer
Metal Fuels – DNV DNV Metaalpoeder als energiedrager voor de toekomst?
Metaalpoeder als brandstof lijkt de laboratorium schaal te ontgroeien. Diverse demonstratieprojecten zijn de afgelopen jaren gelanceerd waarbij energie wordt geproduceerd uit de verbranding van metaalpoeder. Na verbranding van metaalpoeder resteert metaaloxide, ofwel roestpoeder. Met behulp… lees meer
Oplossingen voor netcongestie – Provincie Drenthe Provincie Drenthe Oplossingen voor Netcongestie
In de provincie Drenthe is in toenemende mate sprake van netcongestie, met name aan op het hoog-en middenspanningsnet. Hierdoor kunnen veel industriële bedrijven geen grootverbruikersaansluiting krijgen of hun bestaande aansluiting verzwaren, of meenemen naar een… lees meer
Drukverhogingsmaatregelen energetisch bekeken – Dunea Dunea Drukverhogingsmaatregelen energetisch bekeken
Dunea wil dat haar klanten elke dag kunnen rekenen op natuurlijk, goed drinkwater. Leveringszekerheid en continuïteit staan, naast de doelstelling om Klimaatneutraal te worden, daarom bovenaan de agenda. Dunea verwacht dat de drinkwaterafzet in de… lees meer
Governance warmtenet Ameland – Bax & Company Bax & Company Governance warmtenet Ameland
Ameland wil een energieneutraal eiland worden, en zo veel mogelijk onafhankelijk zijn van het vaste land voor haar elektriciteit en warmte. Om dit te realiseren heeft de gemeente het plan om een warmtenet aan te… lees meer
Hoe wordt een politiegebouw zelfvoorzienend – Politie Politie Zelfvoorzienende politiepanden in netcongestiegebieden
Als grootste werkgever van Nederland (65.000 fte) heeft de politie een belangrijke voorbeeldrol in onze maatschappij. Hoewel veiligheid als kerntaak van de politie altijd de prioriteit krijgt boven duurzaamheid, wordt waar mogelijk getracht om deze… lees meer
Het elektriciteitsnet van de toekomst – Batenburg Batenburg Installatietechniek Elektriciteitsnet van de toekomst
Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is door toenemende elektrificatie van particulieren en bedrijven, en door de toename van opwekking van groene stroom, in onbalans. Door de netwerkcongestie moeten bedrijven – klanten van Batenburg – 5 tot 7… lees meer
Het geheim achter de Wijkakkoorden van Morgen – Gemeente Venlo Gemeente Venlo Succes van de Wijkakkoorden van Morgen verder brengen
Op internationaal niveau is daarom door 195 landen in 2015 in Parijs het Klimaatakkoord afgesloten. Het Nationaal Klimaatakkoord is de Nederlandse bijdrage die in het verlengde ligt van het Klimaatakkoord van Parijs. Ook de gemeente… lees meer
Strategische marktverkenning E-Methanol voor scheepvaart – D4. D4 Strategische marktverkenning E- Methanol voor scheepvaart
De energietransitie is in volle gang. Ook in de maritieme industrie wordt het duidelijk dat er veel gaat veranderen en dat diesel/stookolie als brandstof zijn langste tijd gehad heeft. Zowel nationaal als internationaal zijn partijen… lees meer
Strategische markt- en innovatieverkenning voor de verduurzaming van de industrie – DNV DNV Strategische markt- en innovatieverkenning voor de verduurzaming van de industrie
De Industrie heeft een belangrijke rol om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Samen met deze Industrie klanten ontwikkelt DNV strategische programma’s gericht op emissiereductie. Binnen dit specifieke deel van de adviesmarkt zijn de… lees meer
Onderzoek publieke opinie offshore waterstofproductie – Shell Shell Onderzoek publieke opinie offshore waterstofproductie
De grootschalige integratie van offshore windenergie in de huidige energiesystemen kent een aantal belangrijke beperkingen. De eerste uitdaging zit in de infrastructuur. Op dit moment kan de infrastructuur de hoge elektriciteitstoevoer van offshore windparken die… lees meer
Transities versterken elkaar – Gemeente Krimpenerwaard Gemeente Krimpenerwaard Transities versterken elkaar
In het kader van de gebiedsprocessen en de huidige situatie rondom stikstof, klimaat en de energietransitie richt dit project zich op de kansen die de energietransitie biedt om het verdienvermogen van agrarische bedrijven te vergroten,… lees meer
Toekomstig daklandschap – Patina Dakdekkers Patina Dakdenkers Toekomstig daklandschap
Hoe maken we Nederland klimaat adaptief, denkend aan extreme buien of hittestress? Hoe gaan we om met ruimtegebrek? Hoe willen we omgaan met de hoge energiekosten, kunnen we deze verlagen? Hoe maak je een gebouw… lees meer
De handen ineenslaan voor de grondstoffentransitie – ISPT ISPT De handen ineenslaan voor de grondstoffentransitie
Het instituut voor duurzame procestechnologie (ISPT) is een open innovatieplatform. Samen met industriële partijen worden gemeenschappelijke duurzaamheidsvraagstukken verkend en wordt er concreet samengewerkt met MKB, start-ups en kennisinstellingenrichting aan  technologische innovaties. Dit vindt plaats op… lees meer
Scenario analyse Groengas – Stedin Stedin Scenario analyse Groengas
Groen gas is een belangrijke bouwsteen in een duurzaam en robuust energie-, grondstoffen en landbouwsysteem. De productie en inzet van groen gas helpt in het bereiken van de klimaatdoelen op het gebied van CO2-, methaan-… lees meer
uw Projecten 2022
Impact grondstoffenschaarste – Netbeheer Nederland Netbeheer Nederland Analyse grondstoffenschaarste
Netbeheer Nederland heeft vorig jaar in opdracht van de Tweede Kamer een eerste verkenning gedaan naar het energiesysteem van de toekomst (II3050). Hierin zijn vier scenario’s voor een klimaatneutraal, integraal energiesysteem in 2050 uitgewerkt. Naast… lees meer
CO2 impact multi-bronnen strategie – Dunea Dunea CO2 impact multi-bronnen strategie
Dunea heeft als ambitie dat in het jaar 2025 het proces om drinkwater te produceren en duinen te beheren niet meer negatief bijdraagt aan klimaatverandering. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk dat er voldoende, betrouwbaar en betaalbaar… lees meer
Drentse waterstofeconomie – Provincie Drenthe Provincie Drenthe Karakterisering waterstofeconomie
Er zijn kansen voor de ontwikkeling van een waterstofeconomie in Drenthe. De ligging is gunstig om aan te kunnen sluiten op een (inter)nationale waterstofinfrastructuur. In Drenthe is er veel specifieke kennis en ervaring aanwezig en… lees meer
Creatieve blik op Energie- en Grondstoftransitie – Sustainable Industry Lab Sustainable Industry Lab (SIL) Andere blik op Duurzame Industrie
Het Sustainable Industry Lab (SIL) is een initiatief vanuit het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Het SIL analyseert de verschillende keuzemogelijkheden en consequenties voor een duurzame industrie en wil daarmee een… lees meer
DNV – Warmtepompen in Industrie DNV Inzet warmtepomp voor decarbonisatie Industrie
Warmtepompen kunnen een significante rol spelen in de decarbonisatie van de industrie en zijn mogelijk een alternatief voor gasboilers om stoom te maken. Stoom is in veel industrieën het belangrijkste medium voor het verwarmen van… lees meer
ISPT – Groene Ammoniak Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) Innovatieplatform Groene Ammoniak
De energietransitie vereist een groot aanbod van hernieuwbare energiedragers. De productie en het transport daarvan zal gaan toenemen. De verwachting is dat ammoniak als waterstofdrager hierin een rol gaat spelen. Er is al veel praktijkervaring… lees meer
uw Projecten 2021
Gemeente Katwijk Gemeente Katwijk Verkenning naar warmtepomp
De raad van de gemeente Katwijk heeft recent de Transitievisie Warmte vastgesteld. De mogelijkheden in buurten waar het gunstig is om van het gas af te gaan, omdat ze dichtbij een duurzame warmtebron liggen of… lees meer
Dienst Justitiële Inrichtingen Dienst Justitiële Inrichtingen WEGwerp beker
Afval bestaat niet meer in een circulaire economie. In 2023 treedt een Europese richtlijn wegwerpplastics in werking en moet minimaal 75% van het plastic afval worden ingezameld, dit percentage wordt met 5% per jaar verhoogd… lees meer
Waterschap Brabantse Delta: RWZI als Energiehub Waterschap Brabantse Delta Buiten Gewoon Doen
De waterschappen voeren een zeer succesvol duurzaam energiebeleid. Op de zuiveringen is vaak ruimte om windturbines of zonnevelden te plaatsen. De potentie van aquathermie is groot en er liggen kansen voor het terugwinnen van energie… lees meer
ISPT: industriële elektrificatie en flexibiliteit ISPT Samenwerking organiseren
ISPT is een open innovatienetwerk voor de procestechnologiegemeenschap en werkt samen met partnerorganisaties aan duurzame innovaties om gemeenschappelijke industriële behoeften op te lossen. Een kleine groep trainees heeft de opdracht gekregen om samen met relevante… lees meer
DOE Meierijstad: Verduurzamen bedrijventerreinen Platform Ondernemend Meierijstad De route naar CO2 neutrale werklocaties
Een gevarieerde groep trainees werkzaam bij Netbeheer Nederland, DNV, Heijmans Energie en Platform Ondernemend Meierijstad (POM) gaan de komende maanden aan de slag met een uitdagende opdracht. In de gemeente Meierijstad wordt op dit moment… lees meer
Arcadis: versnellen en exporteren Arcadis Hoe kan het sneller? Benut onze kennis voor export!
Om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen is versnelling nodig. Carolien Gehrels (Global Director Energy Transition Arcadis) was als voorzitter van de taskforce verantwoordelijk voor het TIKI-rapport. Daarna werd zij voorzitter van het uitvoeringsoverleg… lees meer
Bax & Company: opschalen van een innovatie Bax & Company Opschalen van een warmte-innovatie
In opdracht van Bax & Company helpen 4 trainees een veelbelovende innovatie op het gebied warmte opslag. Er zijn veel innovaties nodig om de Energietransitie mogelijk te maken maar hoe te komen van een eerste… lees meer
Netbeheer Nederland: afstemming plannen van Netbeheerders en Industrie Netbeheer Nederland Vergelijk uitgangspunten II3050 en CES
In opdracht van Netbeheer Nederland gaat een groep van 4 trainees, werkzaam bij RVO, Arcadis en ISPT aan de slag. Ze beantwoorden de vraag in hoeverre de plannen die voortkomen uit de CES 1.0 binnen… lees meer
Heijmans Energie: route naar nieuwe proposities Heijmans Energie Integrale inzet duurzame energiesystemen
In opdracht van Heijmans Energie gaat een groep van 4 trainees, werkzaam bij Arcadis, Fudura en het Platform Ondernemend Meijerijstad, aan de slag. Ze gaan, voortbouwend op bestaande producten (laadpalen, zonnepanelen, wko, opslag e.d.), op… lees meer
Provincie Zuid Holland: Onderzoek naar warmte opslag in woonwijk Provincie Zuid Holland Seizoensopslag van warmte voor 1000 woningen
In 2030 is 20% van de woningen aardgasvrij en  nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij en energieneutraal opgeleverd. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord. We willen dat onze verwarming betaalbaar en betrouwbaar blijft. Daarom… lees meer
Energiepartner: Energy as a Service Energiepartners Onderzoek naar Energy Service Company
Energiepartners ziet in de dagelijkse praktijk dat er nog veel  energie bespaard kan worden bij veel van hun klanten. Veel organisaties laten simpelweg kansen op energiebesparing onbenut doordat ze andere prioriteiten, een gebrek aan tijd… lees meer
Gasunie: impact Dunkelflaute op leveringszekerheid Gasunie Impact van weer op de energietransitie
In opdracht van Gasunie werken 4 energietrainees werkzaam bij verschillende organisaties aan de vraag wat de impact is van specifieke weersituaties zoals de Dunkelflaute op de energietransitie. Was is de impact op (piek)vraag en aanbod… lees meer
RVO: Integrale benadering duurzame mobiliteit in Amsterdam RVO Integrale benadering duurzame mobiliteit in Amsterdam
In opdracht van RVO is een groep van 4 trainees, werkzaam bij RVO, Heijmans Energie, Platform Ondernemend Meijerijstad en Bax & Company, aan de slag gegaan. Ze gaan zich bezighouden met het verduurzamen van de… lees meer
VNCI: Een grens aan uitstoot VNCI Een grens aan uitstoot
De Europese Unie komt in 2021 met een voorstel voor een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Doel is te zorgen dat Europese bedrijven die investeren in verduurzaming ondanks hogere klimaatkosten kunnen blijven concurreren met buitenlandse… lees meer
Project DNV GL DNV GL Waterstof
Een enthousiaste groep trainees werkzaam bij verschillenden organisaties gaan in opdracht van DNV GL  aan de slag. De opdracht heeft betrekking op de potentiële marktprijs van waterstof, beredeneerd vanuit de kosten van alternatieve technologieën. Waar… lees meer
RVO: Cable Pooling en lokale directe opslag RVO Cable Pooling en lokale directe opslag
In opdracht van RVO gaat een groep trainees aan de slag met een uitdagende opdracht. RVO wil, met het oog op beperkte aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet, het gebruik van de technieken als ‘Cable Pooling’ en… lees meer
uw Projecten 2020
ISPT: Digitalisatie en CO2 reductie gaan hand in hand ISPT Digitalisatie en CO2 reductie gaan hand in hand
Het ISPT is het toonaangevende instituut voor open innovatie in de procesindustrie. Centraal staat de transitie naar een CO2-neutrale, circulaire economie in 2050. In opdracht van ISPT ging een groep van 4 trainees, werkzaam bij… lees meer
Gemeente Rotterdam: Warmte in de stad Rotterdam Gemeente Rotterdam Warmte in de stad Rotterdam
De stad Rotterdam heeft voor 2050 de ambitie om haar CO2 uitstoot met 95% te verminderen. Een multidisciplinaire groep van trainees, werkzaam bij verschillende organisaties, gingen gedurende 13 vrijdagen uitzoeken in hoeverre dit realistisch is.… lees meer
Fudura: Verduurzamen tijdelijke energievoorziening Fudura Verduurzamen tijdelijke energievoorziening
Bouwplaatsen, evenementen en festivals, vragen om een tijdelijke energie voorziening. Ook deze tijdelijk voorziening heeft een effect op het klimaat. In opdracht van Fudura is een groep trainees (werkzaam bij Fudura, Arcadis, DNV GL, Netbeheer… lees meer
Arcadis: Versnellen, verslimmen en verbeteren van het planvormingsproces Arcadis Versnellen, verslimmen en verbeteren van het planvormingsproces
Hoe kan Arcadis de planvorming (verkenningen, haalbaarheidsstudies en planproducten) voor netbeheerders zoals TenneT versnellen, verslimmen en verbeteren?  Dat was de uitdagende opdracht voor een groep van 5 trainees werkzaam bij Fudura, DNV GL, Arcadis en… lees meer